RSS
To jest wersja archiwalna z dnia 31.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest instytucją kultury, powstałą z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 1 marca 2011 roku. Zakres działania Instytutu obejmuje gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej sfery aktywności Ośrodka.

Naszą misją jest

kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce.

Misję realizujemy przez:

• badanie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych,
• udzielanie wsparcia instytucjom muzealnym we wszystkich zakresach ich aktywności,
• tworzenie nowoczesnych programów naukowych, menadżerskich, edukacyjnych,
• gromadzenie i popularyzację wiedzy,
• budowanie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o muzealnictwie i zbiorach.

Jak i dla kogo działamy

Naszym celem jest tworzenie nowoczesnej i kompetentnej instytucji kultury o otwartej filozofii działania, zachęcającej do współpracy tak środowiska zawodowo związane z muzeami, jak i wszystkich, którym bliskie jest budowanie nowoczesnego muzealnictwa w Polsce. Chcemy stać się forum wymiany myśli i doświadczeń muzealników, ale również przedstawicieli świata nauki, sztuki, biznesu, którzy podobnie jak my postrzegają muzea jako instytucje o ogromnym potencjale twórczym i wpływie na zmiany społeczne.

Obszary działania Instytutu

Legislacja
Będziemy poddawać badaniom i analizie funkcjonujące rozwiązania prawne w zakresie organizacji muzealnictwa i ochrony zbiorów w Polsce. Ich wymiernym efektem stanie się raport końcowy, zawierający propozycje nowelizacji (m.in. ustawy o muzeach) w kierunku unowocześnienia i usprawnienia ich funkcjonowania.

Działania badawcze i strategiczne
Instytut podejmie aktywne działania w kierunku analizy aktualnego stanu muzealnictwa. W efekcie powstanie okresowy raport o stanie muzeów w Polsce oraz Strategia rozwoju muzealnictwa, uwzględniająca różne kategorie muzeów, w szczególności: nowo budowane, martyrologiczne, historyczne, skansenowskie, jak i relacje, w jakich muzea funkcjonują (wewnętrzne, społeczne, organizacyjne). Naszym celem będzie wsparcie badań dotyczących proweniencji zbiorów muzealnych. Powołany zostanie zespół ekspercki ds. przygotowania ankiety i raportu, określających standardy przechowywania muzealiów.

Digitalizacja
Ważnym zadaniem Instytutu jest wspieranie procesu digitalizacji w muzeach, m.in. w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. Najpilniejszym zadaniem Instytutu w tym zakresie będzie wypracowanie standardów dotyczących digitalizacji zbiorów muzealnych.

Edukacja
to bardzo ważny element naszej działalności. Instytut będzie uczestniczył w opracowywaniu projektów edukacyjnych, wspierając najlepsze rozwiązania stosowane w muzeach. Jednym z efektów działalności w tym zakresie będzie udział w przygotowaniu Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Ważnym zadaniem będzie uruchomienie od października b.r. cyklu szkoleń nastawionych na podnoszenie kompetencji i wiedzy we wszystkich obszarach działalności muzeów.

Ochrona zbiorów

Działania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zbiorów muzealnych, zabytków ruchomych i nieruchomych stanowią kontynuację prac, jakie od 23 lat prowadził Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. Dotychczasowa aktywność związana z prowadzeniem w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, działalności konsultingowej, doradczej, prewencyjnej, uzgodnieniowej, opiniodawczej, popularyzatorskiej, szkoleniowej, kreowania nowych rozwiązań prawnych i technicznych zostaje wpisana w ramy rozszerzonej działalności Instytutu.

Wydawnictwa
Instytut realizując swoją misję będzie prowadził działalność wydawniczą, publikując m.in. „Cenne, bezcenne, utracone” i „Muzealnictwo”. Wystąpimy również w charakterze współorganizatora Salonu Książki Muzealnej w ramach corocznych Targów Książki Historycznej.

Bazy danych
Strona internetowa Instytutu zapewni każdemu łatwy dostęp do stale aktualizowanych baz danych, poświęconych muzeom i zbiorom publicznym. Znajdzie się na niej m.in. pełny i systematycznie uzupełniany wykaz wszystkich muzeów na terenie Polski.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jednym z zadań Instytutu będzie obsługa organizacyjno-finansowa programów powierzonych przez MKiDN, np. „Akademia Zarządzania Muzeum”.

Promocja
Chcemy wykorzystywać nowoczesne narzędzia komunikacji i identyfikacji, które mają służyć promowaniu idei nowoczesnego muzealnictwa w Polsce, a także ułatwianiu dostępu do zawsze aktualnych informacji o istotnych wydarzeniach z życia muzeów. Ważnym zadaniem promującym osiągnięcia polskiego muzealnictwa będzie prowadzenie przez Instytut Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”.Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 31.08.2011
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 102 476