RSS

Zamówienia publiczne

Plan Zamówień Publicznych 2021

***

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę sprzątania siedziby NIMOZ wraz z terenem przyległym.

Zapytanie ofertowe (PDF)

***

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę informatyczną polegającą na udostępnieniu platformy internetowej do przeprowadzenia procedury konkursowej związanej z realizowaniem programu dotacyjnego w okresie 1.09.2020-31.01.2021.


Platforma powinna umożliwiać m.in.:

- ogłaszanie konkursów (w tym następujące funkcjonalności: dołączanie wzorów dokumentów);
- nabór wniosków (maksymalna liczba wniosków: 100) wraz z możliwością ich aktualizacji (w tym następujące funkcjonalności: automatyczna weryfikacja numerów NIP, REGON oraz konta bankowego, automatyczna weryfikacja kwoty minimalnej i maksymalnej oraz wysokości wkładu własnego, automatyczne sumowanie kwot, automatyczna weryfikacja terminów realizacji);
- przeprowadzanie oceny wniosków aktualizacji (w tym następujące funkcjonalności: pobieranie złożonych ofert, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej, przydzielanie ofert do oceny, możliwość wprowadzania uzasadnień/komentarzy do oceny);
- tworzenie i aneksowanie umów (w tym następujące funkcjonalności: automatyczne zaczytywanie danych z wniosku do umowy, edycja umów);
- składanie rozliczeń (w tym następujące funkcjonalności: automatyczne wypełnianie formularza rozliczenia danymi z wniosku/umowy, edycja rozliczeń, automatyczne sumowanie kwot);
- używanie przez wnioskodawców bezpiecznego podpisu elektronicznego, zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagania dodatkowe:
- platforma powinna funkcjonować nie krócej niż rok (licząc od dnia złożenie oferty);
- platforma powinna być wykorzystywana (na przestrzeni ostatniego roku, licząc od dnia złożenia oferty) do przeprowadzenia procedury konkursowej związanej z realizowaniem programu dotacyjnego przez nie mniej niż 2 państwowe instytucje kultury;
- w ramach abonamentu oferent powinien zapewnić także szkolenie i wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu.

Oferty należy składać do dn. 19 czerwca 2020 roku na adres kdylewska@nimoz.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Koryna Dylewska, tel. 22 25 69 632, e-mail: kdylewska@nimoz.pl

***

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, ul. Goraszewska 7 zaprasza do złożenia oferty na usługę sprzątania siedziby NIMOZ wraz z terenem przyległym.

Oferty należy składać do 18 marca 2020 roku do godz. 10.00, na adres: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ul. Goraszewska 7,02-910 Warszawa.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „oferta na sprzątanie”
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Marzena Wiączyk, tel.(22) 25 -69 –605,
e-mail: mwiaczyk@nimoz.pl

Dokument zapytania ofertowego dostępny pod poniższym linkiem:

Zapytanie ofertowe PDF

***

Ogłoszenie z dnia 12.09.2019 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, iż oferta firmy FXGRAIL Sp. z o.o., ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w pkt. 10 ogłoszenia i uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród nadesłanych ofert. Cena zaproponowana w ofercie firmy FXGRAIL mieści się w kwocie jak Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

***

Informacja z dnia 30.08.2019

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą: Wykonanie kompletnego wniosku konkursowego dla projektu „E-muzea – centralny system informacji o muzeach i ich zbiorach”.
Nr sprawy: L.Dz.NIMOZ.5.08.DD.081-04.19.2019.KZK

Załączniki:

***

Informacja z dnia 23.08.2019
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że postępowanie na wykonanie kompletnego wniosku konkursowego dla projektu „E-muzea – centralny system informacji o muzeach i ich zbiorach” realizowanego w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym opracowanie studium wykonalności i pozostałych wymaganych dokumentów oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego, nie zostało rozstrzygnięte ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

***

Informacja z dnia 14.08.2019

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą:
Wykonanie kompletnego wniosku konkursowego dla projektu „E-muzea – centralny system informacji o muzeach i ich zbiorach” realizowanego w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym opracowanie studium wykonalności i pozostałych wymaganych dokumentów oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego.
nr sprawy: L.Dz.NIMOZ.5.08.DD.081-04.19.2019.KZK
Zapytanie ofertowe w PDF do pobrania

***

Informacja z dnia 13.08.2019

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że postępowanie na wykonanie kompletnego wniosku konkursowego dla projektu „E-muzea – centralny system informacji o muzeach i ich zbiorach” realizowanego w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym opracowanie studium wykonalności i pozostałych wymaganych dokumentów oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego, nie zostało rozstrzygnięte ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

***

INFORMACJA z dnia 06.08.2019

Dotyczy zapytania ofertowego: L.Dz.NIMOZ.5.08.DD.081-04.19.2019.KZK

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, iż zmianie uległ p. 10 zapytania ofertowego: „Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej”.

***

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą:

Wykonanie kompletnego wniosku konkursowego dla projektu „E-muzea – centralny system informacji o muzeach i ich zbiorach” realizowanego w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym opracowanie studium wykonalności i pozostałych wymaganych dokumentów oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego.

nr sprawy: L.Dz.NIMOZ.5.08.DD.081-04.19.2019.KZK

Zapytanie ofertowe w PDF do pobrania

***

(26.04.2019) Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) zaprasza do złożenia oferty na usługę prowadzenia Archiwum Zakładowego. NIMOZ jest instytucją kultury, wpisaną pod numerem 32/92 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Więcej informacji nt. NIMOZ znajdą Państwo na stronie internetowej www.nimoz.pl; osobą właściwą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest p. Jacek Olbrycht, zastępca dyrektora (jolbrycht@nimoz.pl; tel.: (+48) 22 25 69 649).

INFORMACJE

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Realizację systemu Statystyka Muzeów" nr postępowania: 2/2018.

Informujemy, iż zostało udzielone zamówienie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” - nr postępowania: 2/2018. Nr ogłoszenia: 510025379-N-2019.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

***

Plan zamówień publicznych w roku 2018

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Realizację systemu Statystyka Muzeów" nr postępowania: 2/2018.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w pliku załączonym poniżej.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - NIMOZ 4.01.2019-epodpis

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów. Nr postępowania: 2/2018”

Informujemy, iż w postępowaniu na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr postępowania: 2/2018, zostały odrzucone oferty wykonawców Cloudware Polska sp.z.o.o. oraz Bazy i Systemy Bankowe sp.z.o.o.

Informacja o odrzuceniu wykonawców- 19.12.2018

***

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert. Informację z otwarcia ofert załączamy poniżej.

Informacja z otwarcia ofert- NIMOZ-14.11.2018

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Realizację systemu Statystyka Muzeów" nr postępowania: 2/2018.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania, stanowiące integralną część specyfikacji.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ -2.2018-NIMOZ-e-podpis

***

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 października 2018 r.

Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr ogłoszenia 642855-N-2018

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne.

Linki do załączników:

Załącznik nr 9 do SIWZ-Opis_Przedmiotu_Zamowienia -NIMOZ
Ogłoszenie o zamówieniu. NIMOZ. 2.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -NIMOZ-2.2018 wraz z załącznikami
Załącznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy-NIMOZ

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (19.10.2018 r.) zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne.

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów"

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (19.10.2018 r.) upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów"

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania stanowiące integralną część specyfikacji oraz został przedłużony termin składania ofert na dzień 19.10.2018 r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne

***

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr ogłoszenia 630876-N-2018.

Pełna treść zawiadomienia została umieszczona w zakładce Zamówienia Publiczne

***

Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego z dnia 20.09.2018 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów działając na podstawie § 2 ust. 12 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów” uprzejmie informuje o zakończeniu dialogu technicznego, ogłoszonego w dniu 13.08.2018 r. prowadzonego w oparciu o treść art. 31a-31 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść zawiadomienia została umieszczona w zakładce Zamówienia Publiczne

***

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, że przeprowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia na „Realizację systemu Statystyka Muzeów”. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający posiada projekt opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy. Powyższe dokumenty stanowią załączniki Nr 3 a-c do niniejszego ogłoszenia o dialogu technicznym.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Iga Granecka, e-mail: iga.granecka@ipzp.com.pl, tel.: (022) 622 26 69.

Pełna treść projektu ogłoszenia o dialogu technicznym została umieszczona w zakładce Zamówienia publiczne

***

Plan zamówień publicznych w roku 2018

***

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) (stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.)Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 04.02.2021
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 10.06.2020
Dokument oglądany razy: 13 112